KIT điều khiển trạm cơ điện tử
nhóm SV khoa Điện Điện Tử - HHT
100
MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ
Nhóm sinh viên khoa Ô Tô -HHT
132